സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ

2019 മാര്‍ച്ച്‌ 31 മുതലുള്ള സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ (ലക്ഷത്തില്‍)
മൂലധനം 49229.78
ഓഹരി മൂലധനം 1416.53
കരുതല്‍ധനം 5348.78
നിക്ഷേപം 23802.74
വായ്പ 24021.59
ധനശേഖരം 40513.58
ഗ്രോസ്സ് NPA 1521.68
ഗ്രോസ്സ് NPA% 6.27
നെറ്റ് NPA% 0
ലാഭം 129.48
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :