സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ

31 മാർച്ച് 2023 തിയതിയിലെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ട്
മൂലധനം 46758.13
ഓഹരി മൂലധനം 1157.38
കരുതല്‍ധനം 6311.29
നിക്ഷേപം 23425.98
വായ്പ 19192.71
ധനശേഖരം 37473.97
ഗ്രോസ്സ് NPA% 8.95
നെറ്റ് NPA% 1.70
ലാഭം 208.12

   ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :