കറന്റ് അക്കൗണ്ട്

കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വ്യവസായികള്‍, സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ കൂടുതല്‍ ഇടപാടുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ളതാണ് കറന്റ് അക്കൗണ്ട്. ദിവസേന എത്ര ഇടപാടുവേണമെങ്കിലും നടത്താവുന്നതും ചെക്കുബുക്കുകള്‍ യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാവുന്നതുമാണീ അക്കൗണ്ടില്‍...

Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :