ടെൻഡർ

22-Mar-2023ഐഎസ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു

വിവരണം

ഐഎസ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

20-Jul-2023 ബാങ്കിന്റെ വിവിധ പ്രൊഡക്ടുകൾ കാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയരക്ട് സെല്ലിംങ്ങ് ഏജൻസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

വിവരണം

ബാങ്കിന്റെ വിവിധ പ്രൊഡക്ടുകൾ കാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയരക്ട് സെല്ലിംങ്ങ് ഏജൻസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

02-Aug-2023ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ് വൈസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

വിവരണം

ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ് വൈസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

17-Oct-20232024 ലെ കലണ്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

വിവരണം

2024 ലെ കലണ്ടർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

20-Oct-2023മേൽകുറ ഓടു, പട്ടിക പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻഡിൻ ഉദ്ധരണി

വിവരണം

മേൽകുറ ഓടു, പട്ടിക പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻഡിൻ ഉദ്ധരണി

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

25-Oct-2023ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ഡയറി 2024 വിതരണത്തിനായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു

വിവരണം

ബാങ്കിലേക് ആവിശ്യമായ 2024-ലെ 250 കോപ്പി ഡയറി ജീവനക്കാരുടെയും ബാങ്കിന്റെയും വിവരണങ്ങൾ സഹിതം പ്രിന്റ് ചെയുനാഥിൻ ഉദ്ധരണി

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :