പ്രത്യേക നിക്ഷേപ പദ്ധതി

500 ദിവസം 6.15%
3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം (15 ലക്ഷം അധികയോഗ്യതയും-സിംഗിൾ നിക്ഷേപത്തിനും) 6.00 %
400 ദിവസം പ്രത്യേക എഫ് ഡി 6.25%

സീനിയർ സിറ്റിസൺ 50 % അധിക പലിശ

Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :