നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക്

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍
7 ദിവസം മുതല്‍ 14 ദിവസം വരെ 3.75%
15 ദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ 4.25%
46 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ 5.25%
91 ദിവസം മുതല്‍ 179 ദിവസം വരെ 5.50%
180 ദിവസം മുതല്‍ 364 ദിവസം വരെ 6.25%
12 മാസം മുതല്‍ 24 മാസം വരെ 7.25%
2 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ 6.90%
5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 6.80%
സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്‌കീം
456 ദിവസം 8.00 %
710 ദിവസം 7.50%
റീഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് നിക്ഷേപം
12 മാസം മുതല്‍ 24 മാസം വരെ 6.75%
റിക്കറിംങ്ങ് നിക്ഷേപം
1 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ 7.50%
3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ
(സീനിയര്‍ സിറ്റിസന് 0.50% അധികം)
7.80%
പ്രത്യേക ആവർത്തന നിക്ഷേപ പദ്ധതി
(120 മാസം )
7.90%

**+2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും 0.25% അധിക പലിശ
ടി ഡി എസ് ആദായ നികുതി നിയമം അനുസരിച്ച് ബാധകം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ
സീനിയർ സിറ്റിസൺ & പെൻഷനേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം
(15 മാസം)
8.25 %
സീനിയർ സിറ്റിസൺ & പെൻഷനേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം
(30 മാസം)
7.70%
എൻആർഇ സ്ഥിര നിക്ഷേപം
456 ദിവസം 8.00 %
1 വർഷം മുതല്‍ 24 മാസം വരെയുള്ള 7.25 %
2 വർഷം മുതല്‍ 5 വർഷം വരെയുള്ള 6.90%
എൻആർഇ ആർ ഡി
1 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ 7.50%
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :