നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക്

സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍
7 ദിവസം മുതല്‍ 14 ദിവസം വരെ 3.75%
15 ദിവസം മുതല്‍ 45 ദിവസം വരെ 4.25%
46 ദിവസം മുതല്‍ 90 ദിവസം വരെ 4.50%
91 ദിവസം മുതല്‍ 179 ദിവസം വരെ 4.75%
180 ദിവസം മുതല്‍ 364 ദിവസം വരെ 5.25%
12 മാസം മുതല്‍ 24 മാസം വരെ 6.00%
2 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ 6.00%
5 വര്‍ഷത്തിന് മുകളില്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ 6.25%
സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്‌കീം
500 ദിവസം 6.15%
400 ദിവസം 6.25%
3 വര്‍ഷം മുതല്‍ 5 വര്‍ഷം വരെ(മിനിമം 15 ലക്ഷം) 6.00%
റീഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് നിക്ഷേപം
12 മാസം മുതല്‍ 24 മാസം വരെ 6.00%
റിക്കറിംങ്ങ് നിക്ഷേപം
1 വർഷം മുതൽ 3 വർഷം വരെ 6.75%
3 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ
(സീനിയര്‍ സിറ്റിസന് 0.50% അധികം)
6.50%
പ്രത്യേക ആവർത്തന നിക്ഷേപ പദ്ധതി
(120 മാസം )
7.00%

**+2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും 0.25% അധിക പലിശ
ടി ഡി എസ് ആദായ നികുതി നിയമം അനുസരിച്ച് ബാധകം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ
സീനിയർ സിറ്റിസൺ & പെൻഷനേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം
(15 മാസം)
6.75%
എൻആർഇ സ്ഥിര നിക്ഷേപം
1 വർഷം മുതല്‍ 24 മാസം വരെയുള്ള 6.00%
2 വർഷം മുതല്‍ 5 വർഷം വരെയുള്ള 6.00%
എൻആർഇ ആർ ഡി
1 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ 6.50%
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :