ശാഖകള്‍

പ്രധാന ശാഖ
മെയിൻ ശാഖ - കല്ലായി റോഡ്, ചാലപ്പുറം പി.ഒ. കോഴിക്കോട്. പിൻ - 673002
മാനേജർ : സമീറ പി Mob : 9072677202 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
നടക്കാവ് ശാഖ
നടക്കാവ് ശാഖ - അർബൻ ബാങ്ക്‌ ബിൽഡിംഗ് ,മേജർ സന്തോഷ് റോഡ് ,നടക്കാവ് P.O,കോഴിക്ക. പിൻ - 673011
മാനേജർ : ഷിബു ടി Mob : 9072677203 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
മാങ്കാവ് ശാഖ
മാങ്കാവ് ശാഖ - മച്ചിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ്, P24 / 727, E8, പാലസ് റോഡ്, മങ്കാവ് പി.ഒ, കോഴിക. പിൻ - 673007
മാനേജർ : ബാബു രവീന്ദ്രനാഥ് എം Mob : 9072677204 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
മീഞ്ചന്ത ശാഖ
മീഞ്ചന്ത ശാഖ - ഹാപ്പി ടവർ, 21/3761 / F4, വട്ടകിണർ, ആർട്സ് കോളേജ് പി.ഒ. കോഴിക്ക. പിൻ - 673018
മാനേജർ : നിഷാത്ത് കെ Mob : 9072677205 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശാഖ
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശാഖ - സ്പെൻസർ പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി.ഒ., കോഴി. പിൻ - 673008
മാനേജർ : രജില എ പി Mob : +91 9072677206 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
പാവങ്ങാട് ശാഖ
പാവങ്ങാട് ശാഖ - നഗരം ടവർ ബിൽഡിംഗ്, 39/2459, പുതിയങ്ങാടി പി.ഒ, കോഴിക്കോട്. പിൻ - 673021
മാനേജർ : ജഗദ് കുമാർ കെ Mob : +91 9072677207 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
ബേപ്പൂർ ശാഖ
ബേപ്പൂർ ശാഖ - എൻഎം കെട്ടിടങ്ങൾ, 61/715, നടുവട്ടം , ബേപ്പൂർ, കോഴിക്കോട്. പിൻ - 673015
മാനേജർ : പുഷ്പലത കെ പി Mob : +91 9072677208 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
മലാപ്പറമ്പ് ശാഖ
മലാപ്പറമ്പ് ശാഖ - ആർ ജി ആർക്കേഡ്, മലപ്പറമ്പ, കോഴിക്കോട്. പിൻ - 673009
മാനേജർ : സുനിൽ ബാബു പി Mob : +91 9072677209 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
പന്തീരാങ്കാവ് ശാഖ
പന്തീരാങ്കാവ് ശാഖ- അംബിക ആർക്കേഡ്, അനശൃര കോമ്പൗണ്ട്, പന്തീരാങ്കാവ്,. പിൻ - 673019
മാനേജർ : ഷീബ കെ Mob : +91 9072677210 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
താമരശ്ശേരി ശാഖ
താമരശ്ശേരി ശാഖ, ടാസ് കെട്ടിടം, പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം,ക�. പിൻ - 673573
മാനേജർ : ഷാജി.പി.എം Mob : +91 9072677211 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
പൂവാട്ടു പറമ്പ ശാഖ
പൂവാട്ടു പറമ്പ ശാഖ - കല്ലേരി ബസ് സ്റ്റോപ്പിനു സമീപം,പൂവാട്ടു പറമ്പ, കോഴിക. പിൻ - 673008
മാനേജർ : പ്രസീദ പി Mob : +91 9072677212 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 4.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ
ചേളന്നൂർ ശാഖ
ചേളന്നൂർ ശാഖ - പി.ജി.എൻ. കോംപ്ലക്സ്, ചെലന്നൂർ 7-6, ചെലന്നൂർ പി.ഒ, കോഴിക്ക. പിൻ - 673616
മാനേജർ : ദീപ സി Mob : +91 9072677213 IFS കോഡ് : FDRL0CCUB01
ലോക്കർ സൗകര്യം :  ഉണ്ട് ബാങ്ക് സമയം : 9.30 am to 1.30 pm ഇടപാട് സമയം : 9.30 am to 3.30 pm അവധി ദിവസം : ഞായർ ,2 ,4 ശനിയാഴ്ചകൾ

ഹെഡ് ഓഫീസ്

ഹെഡ് ഓഫീസ് ഫോണ്‍ മാനേജര്‍ ഫോണ്‍
എച്ച്ഒ മാനേജർ 0495 2307219 സത്യനാരായണൻ എം വി 9072677219
ഇന്റേണല്‍ ഓഡിറ്റര്‍‍ 0495 2307206 മുരളീധരൻ എം കെ 9072677216
ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് 0495 2307204 മുംതാസ് ജെ എം 9072677201
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് 0495 2307215 ജീജേഷ് കെ 9072677215
റിക്കവറി 0495 2307207 സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി 9072677217
ഇ.ഡി.പി. 0495 2307200 സുജിത് കൃഷ്ണൻ പി 9072677200
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :