വായ്‌പ പലിശ നിരക്ക്‌

വസ്തുപണയ പലിശ നിരക്ക്
പരമാവധി വായ്പ
തുക
പരമാവധി വായ്പ
ദൈർഘ്യം
പലിശ നിരക്ക്
വസ്തുപണയ പലിശ
നിരക്ക്
50000 വരെ 84 മാസം
10.10%
50001 മുതൽ
2 ലക്ഷം വരെ
84 മാസം
11.10%
200001 മുതൽ
5 ലക്ഷം വരെ
84 മാസം
12.60%
5 ലക്ഷത്തിന്
മുകളിൽ
13.00%
ഭവന വായ്പ
2,000,00 മുതൽ
5,00,000 വരെ
20 വയസ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ്
വരെ ഏതാണോ കുറവ്
10.50%
5,000,01 മുതൽ
10,00,000 വരെ
20 വയസ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ 70
വയസ്സ് വരെ ഏതാണോ കുറവ്
11.10%
10,00,001 ഉം
അതിനുമുകളിലും
50 ലക്ഷം20 വയസ്സ്
അല്ലെങ്കിൽ 70
വയസ്സ് വരെ
ഏതാണോ കുറവ്
11.40%
ഭവന ടോപ്പ് അപ്പ് ലോൺഭൂമിയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ 30%7 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഭവന വായ്പ തീയതി ഏതാണ്
11.50%
അധിക നിലകൾക്കുള്ള
ഭാവന വായ്പ്പ
പരമാവധി 10 ലക്ഷവും ആകെ
പരിധി 50 ലക്ഷം
രൂപ (നിലവിലുള്ള ഭാവന
വായ്‌പ്പ ഉൾപ്പെടെ )
20 വർഷം
അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ്
വരെ ഏതാണ്
കുറവ്
11.00%
വീട് നന്നാക്കൽ
500000 വരെ7 വർഷം
12.00%
ക്യാഷ്
ക്രെഡിറ്റ്
500000 വരെ7 വർഷം
(വാർഷിക
പുതുക്കൽ)
12.10%
5 ലക്ഷത്തിന്
മുകളിൽ
1 കോടി7 വർഷം
(വാർഷിക
പുതുക്കൽ)
12.75%
താൽക്കാലിക
OD പദ്ധതി
200000 വരെനിലവിലുള്ള
വായ്പ്പയുടെ നിശ്ചിത
തിയതി വരെ
11.10%
ബിസിനസ് ലോൺ
12.00%
ഹയർ പർച്ചേസ്
ലോൺ
13.10%
ജാമ്യ വായ്പ
100000 വരെ3 വർഷം
12.60%
100000 ന് മുകളിൽ5 ലക്ഷം3 വർഷം
13.60%
നിക്ഷേപ വായ്പകൾ
ടേം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ
D L.
90% നിക്ഷേപത്തിന്റെ
പരമാവധി തുക
നിക്ഷേപത്തിന്റെ
കാലാവധി വരെ
നിക്ഷേപ നിരക്ക് + 1%
ഡേ ഡെപ്പോസിറ്റ്
ഡി എൽ
90% കുടിശ്ശിക തുക90% നിക്ഷേപം
7.50%
വാഹന വായ്പ
13.10%

ഇരുചക്രവാഹന
വായ്പ
വാഹന മൂല്യത്തിന്റെ
80%
36 മാസം
12.60%
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള
വായ്‌പ്പ
ഒരു കുട്ടിക്ക്
പരമാവധി 5000 രൂപ 10000
12 മാസം
11.60%
പ്രൊഫഷണൽ
വായ്പ
10000036 മാസം
13.10%
ജോലി ചെയ്യുന്ന
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വായ്പ
5000024 മാസം
12.10%
ഓട്ടോ / ടാക്സി
ബ്രേക്ക് ലോൺ
1500011 മാസം
12.10%
തീരമിത്രി വായ്പ5000024 മാസം
12.10%
ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് OD90% നിക്ഷേപം തുകദൈർഘ്യം വരെ
നിക്ഷേപം
10.60%

സമൃദ്ധി കാര്‍ഷിക ലോൺ
5,00,000 വരെ
9.60%
5,00,000 മുകളിൽ 25 ലക്ഷം 10 വർഷം
11.00%
കാര്‍ഷിക ലോൺ
5,00,000 വരെ
11.60%
5,00,000 മുകളിൽ 25 ലക്ഷം 10 വർഷം
12.50%
കാര്‍ഷിക റിലേറ്റഡ്‌ ലോൺ
5,00,000 വരെ5 വർഷം
11.60 %
5,00,000 മുകളിൽ 25 ലക്ഷം 7 വർഷം
12.50%
സ്വയംതൊഴില്‍‌ പ്രയോജനം ലോൺ
5,00,000 വരെ
11.60%
5,00,000 മുകളിൽ 25 ലക്ഷം 10 വർഷം
12.00%
സഹായി ലോൺ
10,000 വരെ
ഇല്ല
പുനര്‍രൂപീകരണ ലോൺ
50,0000 വരെ84 മാസം
12.10%
5,00,000 മുകളിൽ
84 മാസം
12.50%
മാര്യേജ് ലോൺ
5 ലക്ഷം വരെ 5 വർഷം
12.60%
കുടുംബശ്രീ/ SHG /JLG ലോൺ
36 മാസം
12.10%
മൈക്രോ സ്മാൾ & മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് ലോൺ
5 ലക്ഷം വരെ 5 വർഷം
10.60%
10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ 10 വർഷം
12.50%
സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനും വീട് നിർമിക്കുന്നതിനുമുള്ള വായ്പ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ നിരക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭവന വായ്പയുടെ നിരക്ക്
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് വായ്പ
1 ലക്ഷം വരെ
12.10%
1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ
13.00%
NSC/LIC പോളിസി ലീസ് എഗ്രിമെന്റിനെതിരായ വായ്പ ഈട് നിലവിലെ മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ നിരക്ക്
ചെറിയ വായ്പ തുകയുടെ തുകയ്ക്കുള്ള മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ നിരക്ക് +നിലവിലെ മോർട്ട്ഗേജ് ലോണിന്റെ ചെറുകിട വായ്പ തുക
സോളാർ ലോൺ
10.40%
ഉപഭോക്തൃ വായ്പ
13.10%
ബില്ലുകൾ/ചെക്കുകൾ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ്
12.60%
ഈസി ക്യാഷ്
12.60%
കുടുംബശ്രീ CMHLS വായ്പകൾ
9.60%

Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :