പ്രസ് റിലീസ്

26-Jul-2021സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാരെ (എസ്‌എ) നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നയം

വിവരണം

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാരെ (എസ്‌എ) നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നയം

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

20-Jul-2023ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ് വൈസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

വിവരണം

ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അഡ് വൈസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

31-Jul-2023പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വിവരണം

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

02-Aug-2023 ബാങ്കിന്റെ വിവിധ പ്രൊഡക്ടുകൾ കാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയരക്ട് സെല്ലിംങ്ങ് ഏജൻസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

വിവരണം

ബാങ്കിന്റെ വിവിധ പ്രൊഡക്ടുകൾ കാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയരക്ട് സെല്ലിംങ്ങ് ഏജൻസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു - അവസാന തിയ്യതി 11 .08 .2023 ലേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

03-Oct-2023വാർഷിക പൊതു യോഗം

വിവരണം

വാർഷിക പൊതു യോഗം

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :