പ്രസ് റിലീസ്

26-Jul-2021സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാരെ (എസ്‌എ) നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നയം

വിവരണം

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർമാരെ (എസ്‌എ) നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നയം

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

03-Oct-2023വാർഷിക പൊതു യോഗം

വിവരണം

വാർഷിക പൊതു യോഗം

  ഡൗണ്‍ലോഡ്

21-Mar-202431/03/2024 (ഞായർ) പ്രവൃത്തി ദിവസം

വിവരണം

2024 മാർച്ച് 31 ഞായറാഴ്ച കാലിക്കറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസും എല്ലാ ശാഖകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ഇടപാടുകാർക്ക് ഇടപാടുകൾ സാധാരണ പ്രവർത്തി ദിവസം പോലെ നടത്താവുന്നത് ആന്നെന്നു ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു

  ഡൗണ്‍ലോഡ്
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :