സീനിയർ സിറ്റിസൺ & പെൻഷനേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം

സീനിയർ സിറ്റിസൺ & പെൻഷനേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം

കാലാവധി 15 മാസം - 8.25 %

കാലാവധി 30 മാസം - 7.70 %

മുതിർന്ന പൗരൻ - 60 വയസും അതിനു മുകളിലും.

പെന്‍ഷന്‍കാരന്‍ - സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവരും 55 വയസും അതിനു മുകളിലും പ്രായമായവരും

സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർ തെളിവ് സമർപ്പിക്കണം.

ജോയിന്റ് അക്കൌണ്ട് പങ്കാളിയ്ക്ക് മാത്രം തുറക്കാൻ കഴിയും.

Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :