എൻആർഇ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്

എൻആർഇ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എൻആർഐക്കാർക്ക് ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ സംവിധാനവുമാണ്. പലിശ നിരക്കു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് .

Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :