സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്പ

ജ്വല്ലറി വായ്പകൾ
കാലാവധി പലിശ നിരക്ക്
3 മാസം
8.50%
6 മാസം
9.50%
12 മാസം
11.00%
സ്വർണ വർഷ - 12 മാസം
10.50%


പുതിയ സ്വർണ്ണ വായ്പ പദ്ധതികൾ
പ്രീമിയം സ്വർണ്ണ വായ്പ പദ്ധതികൾ
സ്കീമിന്റെ പേര് കാലാവധി പലിശ നിരക്ക്
പ്രീമിയം സ്വർണ്ണ വായ്പ -15 ദിവസം
15 ദിവസം
7.50%
പ്രീമിയം സ്വർണ്ണ വായ്പ -1 മാസം
1 മാസം
7.50%


പ്രത്യേക സ്വർണ്ണ വായ്പാ പദ്ധതികൾ
പ്രത്യേക സ്വർണ്ണ വായ്പ പദ്ധതികൾ
സ്കീമിന്റെ പേര് കാലാവധി പലിശ നിരക്ക്
കാർഷിക സ്വർണ്ണ വായ്പ
10.00%


നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സ്വർണ്ണ വായ്പ 6 മാസം
നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഗോൾഡ് ലോൺ
മാസം പലിശ നിരക്ക്
1 മാസം
7.25%
2 മാസം
7.75%
3 മാസം
8.50%
4 ഉം അതിനുമുകളിലുള്ളതും
9.50%

*പരമാവധി തുക - 30 ദിവസത്തെ ശരാശരി മാർക്കറ്റ് മൂല്യത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം

Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :