സ്വര്‍ണ്ണപ്പണയ വായ്പ

ജ്വല്ലറി വായ്പകൾ
കാലാവധി തുക (ഓരോ 8 ഗ്രാമിനും) പലിശ നിരക്ക്
15 ദിവസം
25500
7.00%
1 മാസം
25000
7.75%
3 മാസം
24000
9.00%
6 മാസം
19000
10.00%
12 മാസം
17000
10.50%
സ്വർണ വർഷ
17000
10.00%


പുതിയ സ്വർണ്ണ വായ്പ പദ്ധതികൾ
പ്രീമിയം സ്വർണ്ണ വായ്പ പദ്ധതികൾ
സ്കീമിന്റെ പേര് കാലാവധി തുക (ഓരോ 8 ഗ്രാമിനും) പലിശ നിരക്ക്
പ്രീമിയം സ്വർണ്ണ വായ്പ -15 ദിവസം
15 ദിവസം
26000
7.50%
പ്രീമിയം സ്വർണ്ണ വായ്പ -1 മാസം
1 മാസം
25500
8.75%
Inside Us
ബാങ്കിനെ കുറിച്ച്

സന്ദർശകർ :